บริการของเรา

  • ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

  • วีซ่าไทยให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงาน วีซ่าการศึกษา ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่า ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

  • สำหรับต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาโดยถือประเภท วีซ่าท่องเที่ยว,ผ.30,ผ.90 หรือ อื่นๆ ถ้าหากมีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ชาวต่างชาติต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าใดๆก็ตามที่ตนเองถืออยู่เป็นการลงตราวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ ( Non-B) Visa

  • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

  • การทำธุรกิจในประเทศไทย ต้องมีจัดการด้านเอกสารกับส่วนของราชการ ซึ่งเราจะช่วยคุณลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  • การจัดทำบัญชี ดูแลบัญชี ส่งภาษีต่อกรมสรรพากร เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะละเลยมิได้ เรามีบริการหลายรูปแบบที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลากับการทำบัญชีอีกต่อไป

  • BOI

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร อำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุน

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้

1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT)โดยมิใช่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทาง ผ่าน ( TOURIST/TRANSIT )
2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
3.ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษ สุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อม สำเนาบัตรส่งเสริม
3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
5. ใบรับรองแพทย์
6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ) ติดอากร แสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

1.สถานประกอบการเอกชน

1.1 สำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
1.5 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
1.6 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด) และ ภพ.30
1.7 รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี

2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อม สัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

3. หน่วยงานราชการ

3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
3.2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน

4. มูลนิธิหรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

5.1 หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษา ไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

2.1 เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและ ประทับ ตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
2.2 เอกสารของสารต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบ อำนาจ

Sponsored by
Home Icon 1
Home Icon 2
Home Icon 3
Home Icon 4
Home Icon 5
Home Icon 6

Widgetkit Popover Widget

 

การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนขอใบอนุญาตทำงาน
ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในราชอาณาจักรไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการจะได้มาต้องดำเนินการดังนี้
1. ได้รับวีซ่าธุรกิจเรียบร้อยแล้ว
2. ตรวจสอบเอกสารทั้งของลูกจ้างและนายจ้างให้ครบถ้วนก่อนยื่น
3. รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะมีอายุตามวีซ่าธุรกิจที่ได้ไว้

 

สอบถามเพิ่มเติม