บัญชีและภาษี

 

บัญชีและภาษี

1.จัดทำและนำส่งบัญชีรายเดือน

1.1 หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน

1.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากร

  • นำส่ง ภ.พ.30 พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายแต่ละเดือน
  • นำส่ง ภ.พ.36 กรณีผู้มีเงินได้กระทำการอยู่ต่างประเทศ

1.3 จัดทำเงินเดือนและนำส่งแบบประกันสังคมคำนวณเงินเดือนของแต่ละเดือนพร้อมการคำนวณภาษีอัตราก้าวหน้า

  • จัดทำสลิปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน
  • จัดทำรายงานนำส่งประกันสังคม สปส_1-10
  • คำนวณและจัดทำรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงทั้งหมดของปีที่ผ่านมาตามแบบค่าจ้าง กท 20 ก
  • คำนวณและนำส่งตามแบบ กท 26 ก
  • จัดทำใบหัก ณ ที่ จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ


2.ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  • จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายงานผู้สอบ


3. บริการปิดงบบัญชี

3.1 จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ

3.2 จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้

3.3 จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร

3.4 จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

3.5 จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

3.6 จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91),(ภงด.90) พร้อมนำส่งสรรพากร

3.7 จัดทำภาษีบุคคลธรรมดากลางปี ( ภงด.94) พร้อมนำส่งสรรพากร

4. บริการเลิกและชำระบัญชี

ยื่นเรื่องปิดกิจการให้แก่บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการ โดยจะดำเนินการยื่นเรื่องปิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรให้อย่างถูกต้อง

5. บริการอื่น

5.1 วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

5.2 แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

5.3 บริการให้คำปรึกษา และ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเอกสารและงบการเงิน