การเปลี่ยนดวงตราวีซ่า

 

การเปลี่ยนดวงตราวีซ่า

การเปลี่ยนประเภทการลงตราวีซ่าหรือที่เรียกว่าการ (การเปลี่ยนดวงตราวีซ่า)

สำหรับต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาโดยถือประเภท วีซ่าท่องเที่ยว,ผ.30, ผ.90 หรือ อื่นๆ ถ้าหากมีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ชาวต่างชาติต้องดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าใดๆก็ตามที่ตนเองถืออยู่เป็นการลงตราวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ ( Non-B) Visa ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการเปลี่ยนประเภทการลงตราวีซ่าสามารถดำเนินการเปลี่ยนประเภทดวงตราได้ 2 วิธีดังนี้

1. ต่างชาติต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอลงตราวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ จากสถานฑูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ
2. ขอเปลี่ยนดวงตราวีซ่าในประเทศไทยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะและอายุวีซ่าที่ต่างชาติถืออยู่ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 15 วัน เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอเปลี่ยนประเภทดวงตราวีซ่าในประเทศไทยมีดังนี้

1

1.1 แบบ ตม. 86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทการ ตรวจลงตรา
1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

2 .สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า, รอยตราอนญุาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6))
3. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานและ ขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้ยื่นคำขอ,ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและเหตุผลในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบ พ.ค.0401)
9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09),คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01), หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด(ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร)
11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว (ต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าว ประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย
13. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (แบบ สตม.4) (แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์พยาน)
14. สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทย ตั้งแต่ ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ)
15. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
16. แสดงรูปภาพสีของบริษัทถ่ายให้เห็น อาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน ที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ประมาณ 6-7 ภาพ คนต่างชาติต้องถ่ายรูปคู่กับกรรมการและแนบสำเนาบัตรประชาชน กรรมการพร้อมลายเซ็น (หากกรรมการเป็นต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน)
17.หาก ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (ย้อนหลัง 3 เดือน)
18. แผนที่บริษัท

สอบถามเพิ่มเติม